FUNDACIO ASPASIM VICENTA VERDU és una entitat que està inclosa en les regulades per l'article 16 de la Llei 49/2002 de "règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge", i, per tant, de les donacions fetes poden beneficiar-se dels incentius fiscals establerts en l'article 19 i 20 de l'esmentada llei. Si vostè omple les dades identificatives, un cop feta la donació, li farem arribar el certificat corresponent d'acord amb l'article 24 i podrà gaudir dels incentius fiscals establerts: Una deducció del 25% de la quota íntegra en l'Impost de la renda de les persones físiques en el cas de persones físiques, i un 35% de la quota de l'Impost sobre Societats, en el cas de persones jurídiques.

Pots efectuar el teu donatiu ingressant en el compte d'Aspasim:
La Caixa IBAN: ES51 2100 0891 5802 0016 9191