L'escola

L’escola està situada a la serra de Collserola, en una antiga i petita masia de Vallvidrera. La nostra actuació educativa es fonamenta en un pla individualitzat que recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pot necessitar cada alumne/a en els diferents moments i contextos escolars. Aquest pla, doncs, inclou les grans línies de l’atenció que cal proporcionar a l’alumne/a durant un període de temps determinat, i es va adaptant d’acord amb el seu progrés.

Centre de referència

El CEE Aspasim és un centre concertat de referència per als centres del districte de Sarrià - Sant Gervasi i altres districtes determinats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Ofereix programes específics de suport a la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en contextos ordinaris.

Taller

Regit pel Decret 279/87, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució, el Centre Ocupacional d’ASPASIM disposa de deu seccions en funcionament en tres centres situats a Vallvidrera, al carrer de Canet i al Poble Espanyol. El seu objecte és facilitar als destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional perquè cada usuari/ària pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves possibilitats i potencialitats, i a través d’un programa individualitzat (PI) que elabora el psicòleg amb l’ajut de monitors i especialistes.

Centres residencials

El nostre model de llar s’emmarca en el desig de normalitzar i integrar la persona amb discapacitat psíquica greu en un context social i de vida adient. La llar s’ha d’aproximar al màxim al que és un nucli convivencial familiar, en el qual l’usuari/ària interactua amb els seus companys i educadors, es distribueixen tasques i responsabilitats, s’estableix un intercanvi amb els diversos espais del barri (botigues, esplais, veïns, etc.). Cada persona hi té el seu espai propi de vida i convivència, un espai que és casa seva, i manté una estreta relació tant amb la família com amb el centre diürn. Actualment hi ha deu serveis residencials, que es distribueixen per diferents districtes de Barcelona.

Altres serveis

Treball social

L’ objectiu general del treball social dins l’àmbit de l’educació especial és afavorir el benestar general de les persones, informar, orientar i assessorar.

Serveis sanitaris

Atenció als infants i a les seves famílies. Valoració, orientació i tactament individual. Seguiment amb el centre de derivació.


Comunicació i noves tecnologies aplicades a la comunicació

Detectar les necessitats comunicatives dels usuaris dels diferents serveis (CEE,CEIP,IES.IMEB,SSRR) oferint diferents suports a la comunicació. Elaborar un programa d’intervenció, de suport, on quedin reflectits els diferents suports a la comunicació necessaris per afavorir les habilitats comunicatives de cada usuari, afavorint així la seva interacció social, que s’inclourà en l’ACI de l’alumne. Oferir RECURSOS que potenciïn la posada en marxa dels diferents programes de comunicació i noves tecnologies en l’àmbit curricular. Potenciar el treball interdisciplinar amb tots aquells professionals que intervenen en la vida de la persona per elaborar i valorar la intervenció a partir d’un programa conjunt on la comunicació formi part de qualsevol àmbit de la vida diària i no es consideri exclòs i aïllat de cap activitatFisioteràpia

El tipus d’atenció fisioterapèutica, sigui directa i/o indirecta, es decideix segons la puntuació de la valoració motriu obtinguda de l’alumne, l’edat i el diagnòstic. L’atenció directa es donarà de forma individual, o en grup reduït, en els casos que es consideri oportú. Aquesta atenció podrà donar-se en el centre d’Educació Especial, en el Centre ordinari o en el domicili habitual de l’alumne quan aquest ho requereixi. L’atenció indirecta variarà per cada alumne. Es tindran presents les adaptacions de l’entorn, l’accés al currículum i la definició del seu projecte curricular, així com el control postural i l’assessorament als diferents persones que intervenen amb l’alumne/a.