Aplus

ASPASIM, entitat sense ànim de lucre i d’interès general, amb més de mig segle de servei a persones etiquetades de discapacitat psíquica greu , va assolir l’any 2001 el compromís d’implementar i garantir un model de Gestió de la Qualitat – ISO 9001-2000- en tots els àmbits de l’organització, orientat a la satisfacció, des d’una dimensió biopsicosocial, de les necessitats dels seus usuaris, facilitant-los els suports que possibilitin el màxim nivell de participació en totes les activitats educatives, de treball, de consum, de lleure, comunitàries i de tipus domèstic que tipifiquen un model de vida socialment valorat.

Per tal d’assolir aquests objectius, i tenint molt clar que els mateixos no podrien reeixir sense l’estreta col·laboració de la família, professionals, administracions públiques i la pròpia ciutadania, hem establert la Política de la Qualitat que es fonamenta en els següents Principis:


  • La satisfacció de l’usuari, és un objectiu imprescindible, permanent i prioritari. Totes les actuacions, doncs, han de partir d’una Planificació Centrada en la Persona que tingui en compte les seves necessitats biopsicosocials, suports i facilitadors, barreres personals i d’entorn, temences, preferències, aspiracions , desigs i somnis, per tal d’ajudar-la a construir un Projecte de Vida Propi.
  • La Felicitat d’una persona etiquetada de “discapacitada”, entesa essencialment com una vivència de benestar subjectiu, i indicador màxim d’una vida de qualitat, juntament al benestar material, emocional i físic, els drets, les relacions interpersonals i l’autodeterminació; es compon dels mateixos elements i factors que són importants per a persones sense discapacitat. No tenen una felicitat “diferent” ni responen a unes dimensions de qualitat de vida “especials”.
  • Establir un grau de comunicació eficaç amb les persones que gaudeixen dels diferents serveis d’ASPASIM, eliminant els obstacles i barreres estructurals i funcionals, presents en un elevat percentatge d’usuaris, a través dels diferents sistemes i tècniques al nostre abast, és fonamental per tal de potenciar l’adaptació a les seves necessitats i expectatives, conèixer i avaluar el seu nivell de satisfacció i poder, també, malauradament, elaborar restriccions en determinats processos d’autodeterminació derivades del principi de realitat, la preservació de la salut i la seguretat.
  • Aprofundir en un model d’organització humanista dels recursos personals on valors bàsics com la llibertat, la confiança, la responsabilitat, l’equitat, l’ètica en la intervenció, la dignitat, el respecte, l’autocrítica, el dissentiment creatiu i la racionalitat vagin definint un camí vers la millora contínua.
  • Realitzar sistemàticament mesuraments i registres de la qualitat , recollits de la informació i anàlisi de dades. Aquesta praxi ha de permetre identificar oportunitats de perfeccionament i millora, tot orientant esforços a la prevenció i en última instància a l’optimització.
  • Potenciar el factor humà, ja que la qualitat en una Organització “entre i per a persones” només es pot aconseguir creant espais de comunicació, intercanvi, diàleg , participació activa i treball cooperatiu d’equip on hi flueixin l’aprenentatge mutu i la creativitat.
  • Proporcionar formació, capacitació i informació, planificada i permanent en les tècniques de qualitat a tots els nivells.
  • Integrar els proveïdors, les Associacions sense ànim de lucre i les diferents organitzacions col.laboradores en el compromís de la qualitat.

La Direcció vol transmetre la transcendència de l'adecuada comprensió, implantació y actualització de la Política en tots els nivells i funcions de l'Entitat y es compromet a proporcionar els recursos adecuats pel seu desenvolupament i implantació, i a efectuar el corresponent seguiment d'eficàcia.

Barcelona, Gener de 2001- Revisada Juliol de 2013.